BENDROSIOS POKERIO AKCIJŲ SĄLYGOS

Toliau pateiktos bendrosios sąlygos ("Taisyklės"), taikomos visiems pasiūlymams, prizus dovanojančioms akcijoms ir konkursams (bendrai vadinamiems "Akcijomis"), reklamuojamiems arba prieinamiems mūsų svetainėje ("Svetainė") ir (arba) per GUI programinę įrangą ("Žaidimo programa"). Kiekvieną Akciją organizuoja TSG Interactive Gaming Europe Limited kompanija ("mes"/"mus"/"mūsų"/"mūsų kompanija"), kuri yra Svetainės valdytoja ir savininkė. Kontekste naudojamas terminas "Grupė" reiškia TSG Interactive Gaming Europe Limited kompaniją ir jos dukterines bendroves, kartu su bet kuria TSG Interactive Gaming Europe Limited kompaniją kontroliuojančia bendrove bei bet kuria tokios kontroliuojančios bendrovės dukterine bendrove, taip pat bet kuria bendrove, susijusia su kompanijų grupe, žinoma kaip "The Stars Group".

Norėdamas dalyvauti Akcijose, kiekvienas dalyvis ("Dalyvis"/"jūs") sutinka besąlygiškai laikytis (priklausomai nuo to, kas taikoma): (i) šių Taisyklių; (ii) galutinio vartotojo licencijos susitarimo, reguliuojančio naudojimąsi Svetaine ("EULA"); (iii) turnyrų taisyklių, reguliuojančių dalyvavimą bet kuriame Svetainėje vykstančiame turnyre ("Turnyrų taisyklės"); ir (iv) išskirtinių sąlygų, taikomų tam tikrai Svetainėje vykstančiai Akcijai ("Išskirtinės sąlygos").

1. Teisė dalyvauti

1.1 Norėdami dalyvauti Akcijoje, privalote: (a) gyventi ir žaisti jurisdikciją turinčioje teritorijoje, kurioje žaisti Svetainėje ir dalyvauti Akcijoje yra legalu; ir (b) būti sulaukę 18 (aštuoniolikos) metų arba pilnametystės pagal jūsų gyvenamoje šalyje galiojančius įstatymus (priklausomai nuo to, kuris didesnis). Bet kuriuo metu jūsų gali būti paprašyta pateikti mums arba trečiosioms šalims amžiaus ir (arba) asmens tapatybės įrodymą. Tokiu atveju privalote pateikti galiojantį pasą ar kitą vyriausybės išduotą tapatybę įrodantį dokumentą su nuotrauka, kad mūsų saugumo komanda galėtų patikrinti jūsų amžių ir (arba) tapatybę. Jeigu negalėsite pateikti tinkamų dokumentų, būsite automatiškai pašalinti iš Akcijos dalyvių sąrašo ir galite netekti jums suteiktų privilegijų bei paskirtų prizų ar lėšų be jokios kompensacijos.

1.2 Norėdamas dalyvauti Akcijoje, kiekvienas jos Dalyvis privalo būti būtent tas asmuo, kurio vardas įrašytas mūsų Svetainėje užregistruotoje Žaidėjo paskyroje ("Stars paskyra") (jei Stars paskyra yra reikalaujama pagal Išskirtines sąlygas). Dalyvaudami Akcijoje, patvirtinate, kad jūsų vardas, pavardė, adresas ir asmeninė informacija, pateikti jūsų Stars paskyroje, yra teisingi ir galiojantys. Jeigu negalėsite pateikti galiojančių ir mus tenkinančių dokumentų, patvirtinančių jūsų vardą, pavardę, adresą ar kitus asmens duomenis, būsite automatiškai pašalinti arba diskvalifikuoti iš Akcijos dalyvių sąrašo ir galite netekti jums suteiktų privilegijų, paskirtų prizų ar lėšų be jokios kompensacijos. 

1.3 Grupės darbuotojai ir jų giminės bei subjektai, susiję su Grupe, Akcijose dalyvauti negali. Šiais tikslais terminu "giminės" vadinami (bet jais neapsiribojama): vyras, žmona, partneris, tėvai, pusbrolis (-iai), pusseserė (-ės), vaikas (-ai), brolis (-iai), sesuo (-ės), o "susijusiais" asmenimis laikomi darbuotojo kambariokas (-ai) ir kiti kartu gyvenantys asmenys.

1.4 Tais atvejais, kai asmenys gyvena jurisdikciją turinčioje teritorijoje, kurioje dalyvavimas Akcijose draudžiamas, arba Akcija vyksta tik tam tikroje jurisdikciją turinčioje teritorijoje, tai bus nurodyta Išskirtinėse sąlygose.

1.5 Siekiant išvengti nesusipratimų, kai Akcija apima: (i) nemokamą žaidimą; arba (ii) norėdami dalyvauti joje, dalyviai turi žaisti iš tikrų pinigų, ir abiem atvejais prizai yra piniginiai, arba siūloma piniginė vertė, šalių, esančių bet kurioje iš šių draudžiamų jurisdikcijų teritorijų, gyventojams griežtai draudžiama dalyvauti tokiose Akcijose.

2. Dalyvių elgesys

2.1 Galite turėti tik vieną Stars paskyrą ir, norėdami dalyvauti Akcijoje, privalote naudotis ta Stars paskyra. Be to, negalite leisti kitam asmeniui dalyvauti Akcijoje naudojantis jūsų Stars paskyra.

2.2 Jeigu sužinosime apie bet kokį sukčiavimą, apgaulę, nesąžiningą elgesį ir panašius nusižengimus dalyvaujant Akcijoje, arba pažeisite Taisykles, "EULA" ar Turnyrų taisykles, pasiliekame teisę jus automatiškai diskvalifikuoti arba anuliuoti jūsų registraciją. Jei sukčiavimas, apgaulė, netinkamas elgesys, nepagarba ar kitas panašus veiksmas bus pastebėtas po to, kai jums bus įteiktas prizas, privalėsite, pareikalavus, nedelsiant mums jį grąžinti (arba sumokėti kompensaciją), kai apie tai pranešime.

2.3 Akcijos metu mūsų komanda ir (arba) jos patikėti asmenys visiems Dalyviams taikys griežtas elgesio taisykles. Pasiliekame teisę imtis reikalingų veiksmų prieš Dalyvius, pažeidžiančius šias Taisykles, EULA ar Išskirtines sąlygas, taip pat prieš Dalyvius, kurie Akcijos atžvilgiu elgiasi nesąžiningai. Dėl tokio elgesio galimas pašalinimas, suspendavimas ar diskvalifikacija iš Akcijos ir (arba) Žaidimo programos bei tokiam Dalyviui jau įteikto ir (arba) numatyto skirti Prizo arba Dovanos (kaip jie apibrėžti 3 punkte) konfiskavimas. Sprendimą dėl to, kokie veiksmai ir elgesys laikomi pažeidžiančiais šias Taisykles ar Akcijos sąlygas arba kas laikoma nesąžiningu ir negarbingu Dalyvio elgesiu Akcijos atžvilgiu, priimame mes patys. Jei sukčiavimas, apgaulė, netinkamas elgesys, nepagarba ar kitas panašus veiksmas bus pastebėtas po to, kai jums bus įteiktas Prizas arba Dovana, privalėsite, pareikalavus, nedelsdami mums jį/ją grąžinti (arba sumokėti kompensaciją), kai apie tai pranešime.

3. Prizai/Dovanos

3.1 Svetainėje bus nurodyta Akcijos trukmė, galutinė data, iki kurios galima dalyvauti Akcijoje, ir dalyvių, kuriuos priimsime, skaičius. Ši informacija bus paskelbta kartu su kiekvieno siūlomo prizo ("Prizas") ar apdovanojimo ("Dovana") aprašymu, bet nebus įtraukta į šias Taisykles.

3.2 Siekiant išvengti nesusipratimų, prizai arba apdovanojimai ir (arba) visi kiti dalykai, kurie gali būti dovanojami Akcijos metu, yra neperleidžiami ir negrąžinami, ir jų negalima atiduoti, priskirti, parduoti ar apsikeisti su kitu asmeniu ar asmenimis.

3.3 Pasiliekame teisę Prizo ar Dovanos vertę padengti pinigais. Teisės reikalauti grynųjų kaip alternatyvos neturite, nebent mes su tuo sutiktume. Prizo ar Dovanos piniginė vertė (tais atvejais, kai mes sutiksime su tokia alternatyva) bus apibrėžta Išskirtinėse sąlygose.

3.4 Jei Išskirtinėse sąlygose nenurodyta kitaip, Prizų/Dovanų laimėtojams apie laimėjimą bus pranešta telefonu, el. laišku ar kitais Akcijos Išskirtinėse sąlygose apibrėžtais komunikavimo būdais per 30 (trisdešimt) dienų nuo laimėjimo. Kiekvienas Dalyvis privalo užtikrinti, kad Stars paskyroje esanti kontaktinė informacija ir el. pašto adresas būtų teisingi. Prizo/Dovanos neišsiųsime, kol jums nebus pranešta apie laimėjimą, ir Prizai/Dovanos bus pervesti tik į jūsų Stars paskyrą arba išsiųsti Stars paskyroje nurodytu adresu (priklausomai nuo to, kuris būdas bus tinkamas).

3.5 Prizus/Dovanas reikia atsiimti per 30 (trisdešimt) dienų nuo pranešimo apie laimėjimą, nebent yra nurodyta kitaip. Jeigu per nurodytą laiką Prizo/Dovanos neatsiimsite, jis/ji bus anuliuota(s). Anuliuotus prizus galime atiduoti kitam Dalyviui arba pasiūlyti per kitą Akciją.

3.6 Pranešus jums apie Prizo laimėjimą arba teisę gauti Dovaną, Prizas/Dovana bus jums išsiųsta(s) arba padaryta(s) prieinamu (-a) per ne daugiau nei 90 (devyniasdešimt) dienų nuo Akcijos pabaigos. Atminkite: jeigu Prizo/Dovanos sudėtinė dalis bus susijusi su ateityje vyksiančiu įvykiu, Prizu/Dovana iki tos datos pasinaudoti negalėsite. 

3.7 Prizai/Dovanos priklauso nuo prieinamumo. Jeigu jie neprieinami, pasiliekame teisę Prizą arba Dovaną pakeisti panašiu arba panašios vertės prizu.

3.8 Kad galėtumėte atsiimti ir (arba) pasinaudoti tam tikru Prizu ar Dovana, Prizo arba Dovanos tiekėjas gali iškelti papildomas sąlygas ("Trečiosios šalies taisyklės"), ir mes nebūsime atsakingi už tai, kad nesilaikėte Trečiosios šalies taisyklių. Be to, jūsų gali būti paprašyta sudaryti atskirą įpareigojantį susitarimą su mumis dėl Prizo/Dovanos skyrimo ir (arba) bet kurios Prizo/Dovanos dalies naudojimo. Jei šių sąlygų nesilaikysite, galite netekti Prizo/Dovanos.

3.9 Laimėtojai neturi teisės ir nėra įgalioti be mūsų išankstinio raštiško sutikimo įpareigoti mus vykdyti kokią nors jų sudarytą sutartį arba padengti patirtas išlaidas ar kaštus.

3.10 Prizas arba Dovana nebus paskirta(s) Dalyviui, kuriam/kuris:

3.10.1 dėl kokios nors priežasties pagal įstatymus nebus leidžiama gauti ir (arba) panaudoti tokį (-ią) Prizą/Dovaną, arba jeigu tokio(s) Prizo/Dovanos skyrimas Dalyviui bus laikomas neteisėtu; arba

3.10.2 išsiregistravo arba save pašalino iš žaidimo, atsisakė gauti pranešimus apie mūsų produktus bei paslaugas, arba tuo atveju, kai minėtą Prizą/Dovaną galima laimėti naudojantis tais produktais bei paslaugomis.

3.11 Bet kuris Dalyvis, gavęs Akcijos Prizą/Dovaną, yra visiškai atsakingas už visus muitus, mokesčius ar rinkliavas, kurie gali būti mokami atitinkamai institucijai ir taikomi kaip išskaičiuojamasis mokestis išmokant Prizą/Dovaną arba kaip mokestis gavus Prizą/Dovaną, priklausomai nuo galiojančių įstatymų. Jei prireiktų Prizui/Dovanai taikyti mokesčius, jūsų gauta suma gali būti mažesnė nei paskelbta Prizo/Dovanos vertė. 

4. Iššūkiai, misijos ir dėlionės

4.1 Kad padaryta pažanga būtų įvertinta, žaidėjai privalo įsiregistruoti savo iššūkių lange paspausdami mygtuką "Pradėti". Jokie prieš įsiregistruojant sužaisti padalinimai ir (arba) žaidimai nebus įskaityti vertinant padarytą pažangą.

4.2 Mažiausią tinkamą statymo sumą ir (arba) įpirkų lygius matysite savo iššūkių lange. Jie bus nustatyti remiantis ankstesniu žaidimu bei pasirinkimais.

5. Saugumas ir sveikata

5.1 Privalote vykdyti visus su jūsų dalyvavimu Akcijoje susijusius sveikatos ir saugumo reikalavimus ir (arba) nurodymus, kuriuos galime pateikti mes arba kuriuos jūs kitaip sužinosite, ir prireikus laikytis visų galiojančių teisinių ir norminių reikalavimų. Jei nesilaikysite nustatytų reikalavimų, galite būti diskvalifikuoti iš Akcijos.

5.2 Privalote imtis visų pagrįstų veiksmų, kad užtikrintumėte savo sveikatą ir saugumą dalyvaudami bet kokiuose su Akcija ar Prizu/Dovana susijusiuose renginiuose ar veiklose. Bet koks jūsų elgesys ar veiksmas, kuris, mūsų nuomone, kelia medicininę arba saugumo riziką (įskaitant įžeidžiantį fizinį ar psichologinį veiksmą), bus laikomas netinkamu, ir jūs iš karto būsite diskvalifikuoti.

5.3 Privalote imtis visų pagrįstų veiksmų, kad užtikrintumėte savo saugumą ir bendrą tinkamą elgesį Akcijos metu, bei sutikti, kad dalyvaudami Akcijoje prisiimate visą riziką.

5.4 Iškilus medicininėms ar kitoms problemoms, dėl kurių Akcijoje dalyvauti nebegalite, apie tai nedelsdami privalote pranešti mums. Pasiliekame teisę panaikinti jūsų vietą Akcijoje arba nebeskirti jums Prizo arba Dovanos (jei priklauso) be atsakomybės ir kompensacijos, jei, mūsų nuomone, galite pakenkti sau arba kitiems asmenims dėl ligos arba sužeidimo, arba iškyla rizika, kad Akcija bus atšaukta, sutrikdyta ar sutrumpinta.

6. Nuosavybės teisės

6.1 Šis 6 punktas taikomas tik tuo atveju, jei Akcijos sąlygose reikalaujama, kad, norėdami dalyvauti Akcijoje, pateiktumėte turinį mums apsvarstyti. Tai gali būti (tačiau tuo neapsiribojama) trumpi pasakojimai, straipsniai, tinklaraščiai, garso ir vaizdo įrašai, reklaminiai kadrai ir nuotraukos (kartu vadinami "Turiniu").

6.2 Garantuojate ir patvirtinate, kad esate visos Turinį sudarančios medžiagos ir jos sudėtinių dalių savininkas ir (arba) esate įgaliotas bei turite raštišką leidimą panaudoti Turinį per Akciją, ir gavote visus reikiamus leidimus, įgaliojimus ir sutikimus įtraukti visus Turinyje paminėtus asmenis arba medžiagą. Be to, patvirtinate, kad pateikdami Turinį suteikiate mums besąlyginę, neatšaukiamą, neišskirtinę, neapmokestinamą, visiškai perleidžiamą, visame pasaulyje nuolatinę licenciją naudoti, skelbti ar perduoti arba leisti trečiosioms šalims naudoti, skelbti ar perduoti Turinį bet kokiu formatu ir bet kurioje platformoje, kuri žinoma dabar arba bus išrasta ateityje, be jokio atlyginimo jums ar bet kokiai trečiajai šaliai, bet kokiu būdu pasirodančiai Turinyje.

6.3 Garantuojate, kad į jūsų turinį nėra įtraukti ir jame nėra naudojamasi jaunesniais nei 18 (aštuoniolikos) metų asmenimis, kad Turinys nėra rasistinio, žeminančio, nepadoraus, gąsdinančio, persekiojančio, apgaulingo, šmeižiančio, nesąžiningo, kitų asmenų privatumą pažeidžiančio pobūdžio, ar dėl kitų priežasčių neteisėtas arba nelegalus. Garantuojate, kad jūsų pateiktas vaizdo įrašas nepažeidžia jokio patento, prekės ženklo, komercinės paslapties, autorių teisių arba kitos intelektinės ar nuosavybės teisės, arba bet kurios šalies ar asmens teisės į privatumą. Sutinkate nenaudoti ir nepateikti Turinyje nieko, kas: (i) gali nuliūdinti kitus ar jiems pakenkti; (ii) terorizuoja, priekabiauja, žemina ar baugina asmenį arba asmenų grupę dėl: religijos, lyties, seksualinės orientacijos, rasės, odos spalvos, įsitikinimų, etninės kilmės, tautybės, pilietybės, amžiaus, šeimyninės padėties, karinės padėties, negalios ir kitų dalykų; (iii) laikoma ar skatintų nusikalstamą elgesį arba sudarytų pagrindą civilinei atsakomybei; arba (iv) skirta komerciniams tikslams, įskaitant, bet neapsiribojant medžiagos pateikimu siekiant gauti materialinės naudos arba reklamuoti prekes ar paslaugas.

6.4 Pripažįstate, kad atsiųsti mums Turinį nusprendėte patys ir prisiimate su tuo susijusią riziką bei esate visiškai atsakingi už visą Turinį sudarančią medžiagą. Pripažįstate, kad mes nesame įsipareigoję tikrinti, kontroliuoti, peržiūrėti ar redaguoti jūsų pateiktą Turinį, susijusį su šia Akcija.

6.5 Pateikę Turinį pripažįstate, kad mes arba mūsų įpareigotos trečiosios šalys pasilieka teisę atsisakyti publikuoti, pašalinti, iškirpti, sumažinti ar koreguoti jūsų Turinį savo nuožiūra (ir mums suteikiate teisę tai daryti savo nuožiūra), ir mes neįsipareigojame naudoti, įkelti, transliuoti ir (arba) pateikti jūsų Turinio savo Svetainėje ar kitose žiniasklaidos priemonėse.

7. Atsakomybės apribojimai

7.1 Dalyvaudami Akcijoje sutinkate atleisti mūsų kompaniją ir jos teisinius atstovus, filialus, dukterines įmones, agentūras bei atitinkamus pareigūnus, direktorius, darbuotojus ir Grupės agentus nuo bet kokių kaštų, išlaidų ir ieškinių dėl nuostolių atlyginimo, jūsų (arba trečiųjų šalių jūsų vardu) iškeltų bylų arba kreipimosi į teismą ("Pretenzijų") dėl jūsų dalyvavimo Akcijoje ir (arba) bet kokio Prizo/Dovanos, kuri(s) gali būti jums paskirta(s). Neprisiimame visiškai jokios atsakomybės, susijusios su tokiomis Pretenzijomis (išskyrus Pretenzijas dėl išlaidų, susijusių konkrečiai su šios Akcijos Prizu/Dovana (jei tokių yra), apmokėjimu). Šis apribojimas neapima mūsų įsipareigojimų jums dėl: (i) aplaidumo; (ii) mirties ar asmens sužalojimo dėl mūsų ar mūsų darbuotojų aplaidumo; (iii) klaidinimo siekiant apgauti arba (iv) bet kokių įsipareigojimų, kurie negali būti pašalinti arba apriboti pagal taikytinus įstatymus.

7.2 Išskyrus tai, kas leidžiama pagal 7.1 punktą, pripažįstate ir sutinkate, kad pagal galiojančius teisės aktus, nepriklausomai nuo veiksmų formos, pagal sutartį, civilinę teisę ar kitaip, jokiu atveju mes, mūsų Grupė ar filialai, įskaitant (bet neapsiribojant) jų pareigūnus, vadovus, darbuotojus, įpėdinius ir įgaliotinius, neatsako jums ar bet kokiai jums atstovaujančiai šaliai dėl: (i) bet kokių netiesioginių, ypatingų, pavyzdinių, baudžiamųjų, atsitiktinių aplinkybių (įskaitant, bet neapsiribojant žala dėl verslo pertraukimo, verslo ir kitos naudos praradimu, programų praradimu, išlaidomis keičiant įrenginius ar programinę įrangą arba informacijos ar duomenų praradimu) arba bet kokios kitos žalos, kylančios dėl ar susijusios su jūsų dalyvavimu šioje Akcijoje (ar nesugebėjimu joje dalyvauti), net jei žinojome apie tokios žalos galimybę, arba (ii) bet kokios pretenzijos dėl klaidų, praleistos informacijos arba kitų su Akcija susijusių netikslumų.

7.3 Neprisiimsime jokios atsakomybės, jei negalėsime įvykdyti savo įsipareigojimų, susijusių su Akcija ir (arba) Prizu/Dovana dėl nuo mūsų nepriklausančių aplinkybių, ir, nors galime skirti alternatyvų Prizą/Dovaną, nebūsime įpareigoti Dalyviams atlyginti, jei tokiomis aplinkybėmis nepavyks to padaryti.

7.4 Sutinkate atlyginti mūsų kompanijai, jos teisiniams atstovams, filialams, dukterinėms įmonėms, agentūroms ir atitinkamiems mūsų Grupės pareigūnams, direktoriams, darbuotojams visus kaštus, nuostolius, žalą, išlaidas ir įsipareigojimus (įskaitant reputacijos ir prestižo praradimą ir mokesčius profesionaliems konsultantams), kuriuos patirsime jums pažeidus savo įsipareigojimus pagal šias Taisykles, EULA, Turnyrų taisykles arba Išskirtines sąlygas, arba jums nesilaikant mūsų komandos nurodymų, arba dėl su jūsų dalyvavimu Akcijoje susijusių priežasčių.

8. Įvairios sąlygos

8.1 Kilus nesutarimui ar ginčui dėl bet kurio Akcijos aspekto, įskaitant, bet neapsiribojant visais atvejais, susijusiais su Prizo/Dovanų skyrimu, Dalyvio teise dalyvauti Akcijoje, Dalyvio elgesiu, šiomis Taisyklėmis, EULA, Turnyrų taisyklėmis arba Išskirtinėmis sąlygomis, galutinis sprendimas priklausys nuo mūsų komandos. Bet koks mūsų priimtas sprendimas bus galutinis ir jus įpareigojantis bei negalės būti svarstomas iš naujo arba jūsų ar trečiųjų šalių apskundžiamas.

8.2 Jei šiose Taisyklėse bus nurodyta, kad norint nustatyti nugalėtoją remiantis subjektyvia analize ar aiškinimu, bus reikalinga teisėjų kolegija, paskirsime vieną nepriklausomą asmenį į teisėjų kolegiją.

8.3 Jei laimėsite per bet kurią iš mūsų Svetainėje organizuojamų Akcijų, patvirtinate ir sutinkate, kad mes naudotume jūsų asmeninius duomenis (tarp kurių – ir jūsų vardas, pavardė, Stars vardas ir kilmės šalis), kad galėtume identifikuoti jus kaip nugalėtoją laikydamiesi visų galiojančių įstatymų reikalavimų. Tačiau atminkite, jog norėdami, kad dalyvautumėte bet kokiose reklamos ar rinkodaros kampanijose, susijusiose su jūsų dalyvavimu tokioje Akcijoje, mes turėsime iš anksto gauti jūsų raštišką sutikimą šiuo klausimu.

8.4 Šios taisyklės, EULA, Turnyrų taisyklės ir bet kokios Išskirtinės sąlygos apibrėžia visą susitarimą tarp jūsų ir mūsų, susijusį su kiekviena Akcija, kurioje dalyvaujate, ir pakeičia visus ankstesnius pareiškimus, sutartis, derybas ar susitarimus (nesvarbu, žodinius ar rašytinius) tarp mūsų ir jūsų. Išskyrus išdėstytas šiame dokumente, jokios sąlygos, garantijos, pareiškimai ir nuostatos (išreikštos ar numanomos pagal įstatymą) visiškai netaikomos. Visų šių Taisyklių ar bet kurios jų dalies negaliojimas, neteisėtumas ar neįvykdymas neturi įtakos likusių Taisyklių galiojimui.

8.5 Jeigu išsiimsite pinigų įmokos bonuso laikotarpiu, bet dar nepervedę tinkamos įmokos, neteksite teisės gauti šį bonusą. Kad apsaugotume žaidėjus nuo šios teisės praradimo dėl nežinojimo, pateikiant pinigų išėmimo prašymą, pasirodo pranešimas, informuojantis, kad tęsdami prašymo vykdymą, žaidėjai neteks bonuso.

8.6. Pasiliekame teisę atsiimti Prizus/Dovanas, jei yra priežastis įtarti, jog įmoka yra apgaulinga arba ji nebuvo atlikta ketinant ją panaudoti tikrų pinigų žaidimuose.

8.7 Pasiliekame teisę bet kuriuo metu savo nuožiūra keisti šias Taisykles, EULA, Turnyrų taisykles ar Išskirtines sąlygas, įskaitant teisę savo nuožiūra atšaukti, keisti arba sustabdyti bet kurią Akciją, jeigu manome, kad Akcija negali būti vykdoma kaip nurodyta jos sąlygose. Apie bet kurios Akcijos pakeitimus bus paskelbta Svetainėje, ir jūsų tolesnis dalyvavimas Akcijoje reikš jūsų sutikimą su siūlomais pakeitimais.

8.8 Šios Taisyklės ir visi su jomis susiję aspektai bus reguliuojami ir aiškinami pagal Maltos įstatymus. Jūs neginčytinai sutinkate, kad vadovaujantis žemiau numatytomis nuostatomis, Maltos teismai turės išskirtinę kompetenciją dėl kiekvieno ieškinio, ginčo ar skirtingos Akcijos interpretacijos ir bet kokio su tuo susijusio klausimo. Taip pat neginčytinai atsisakote bet kokių teisių, kuriomis remiantis būtų galima prieštarauti ieškinio nagrinėjimui šiuose teismuose ar reikšti pretenzijas, dėl to, kad ieškinys nagrinėjamas netinkamame forume arba, kad šie teismai nekompetentingi nagrinėti ieškinį. Niekas šioje išlygoje neturėtų apriboti mūsų teisės imtis teisinių veiksmų prieš jus bet kuriame kitame kompetentingame teisme. Be to, teisinio proceso pradėjimas vienoje ar daugiau jurisdikciją turinčių teritorijų neturėtų kliudyti pradėti procesą bet kuriose kitose jurisdikciją turinčiose teritorijose, nesvarbu, vienu metu ar ne, kol tai leidžiama pagal tos jurisdikciją turinčios teritorijos teisės aktus.

Jeigu turite klausimų apie bet kurią akciją, rašykite palaikymo komandai.

Sąlygos atnaujintos 2019 m. kovo mėn.

Mobili kasa

Chip Stack

Pildykite savo PokerStars paskyrą tiesiogiai iš savo Android arba iOS prietaiso su  mobilia kasa. Tai padaro pokerio žaidimą su mobilia aplikaciją lengvesniu nei bet kada anksčiau!

Pirmos įmokos bonusas

First Deposit Bonus

Visi žaidėjai, pervedę savo pirmą įmoką, įgyja teisę PokerStars 100% įmokos bonusui iki 600 $.

Sunday Million

Sunday Million

Sunday Million yra didžiausias savaitinis pokerio turnyras internete su garantuotu 1 000 000 $!